Fiskeregler/Regeln 2021

Regeln auf Deutsch – hier drücken

 • I Sportsfiskerforeningen Vidås fiskevande forløber fiskesæsonen fra og med 16. april til og med 31. oktober. Undtaget herfra er Vidå på strækningen fra Lægan bro til Rudbøl bro. Fra Lægan Bro til udløbet af Rudbøl Sø må der fiskes til og med 15. november. I selve Rudbøl Sø må der fiskes året rundt. Særfredning: Sønderå fra Hovmose bro til Vindtved (16. april – 31. maj)
 • Artsfredningerne i fiskeriloven skal overholdes. Fanges en fisk i artens fredningsperiode skal den straks genudsættes så skånsomt som muligt.
 • Fangstbegrænsning: Der må dagligt hjemtages to laksefisk fra Sportsfiskerforeningen Vidås vande (dog jævnfør laksekvoten)
 • Undermålsfisk skal altid genudsættes, så vidt muligt i levedygtig stand.
 • Fiskeri med rejer og/eller rogn er forbudt.
 • Agnfisk, der ikke er fanget i Vidåsystemet, må ikke anvendes til fiskeri.
 • Der må højst fiskes med 3 stænger samtidig, og afstanden mellem de yderste stænger må maksimalt være 10m.
 • Rykfiskeri er forbudt.
 • Anvendelse af sættesnører er forbudt.
 • Dørgefiskeri med motorbåd er kun tilladt vest for Lægan bro.
 • Vær høflig og hensynsfuld overfor lodsejerne.
 • Parkér aldrig på mark eller til géne for andre. Beskadigelse af afgrøder, hegn m.m. sker under bødeansvar og erstatningspligt.
 • Hunde må ikke medtages under fiskeri.
 • Fiskekort/Medlemskort til Sportsfiskerforeningen Vidå er strengt personligt og skal på forlangende forevises til foreningens fiskeriopsynsmænd eller til enhver person, der selv foreviser gyldigt fiskekort. Eventuel fangst skal ligeledes forevises for foreningens fiskeriopsynsmænd.
 • Fiskekort og obligatorisk fisketegn skal være betalt inden fiskeriet påbegyndes.
 • Overtrædelse af ovenstående fiskeregler kan medføre udelukkelse fra fiskeri i Vidås fiskevande.
 • Hjemtagning af laks reguleres af en kvote, som hvert år bestemmes af Fiskeridirektoratet. Laksekvoten opdeles i to grupper: Fisk til og med 75cm og fisk større end 75cm.
 • Foreningens fiskevand er opdelt i to kategorier – A-strækninger og B-strækninger. Opdelingen fungerer således:
 • A-strækninger: Arnå fra sammenløbet mellem Surbæk og Rødå syd for Løgumklostervej ved Svejlund øst for Bedsted. Sønderå fra St. Jyndevad og nedstrøms. Grønå fra sammenløbet mellem Terkelsbøl å og Uge bæk og nedstrøms
 • B-strækningerne er beliggende opstrøms A-strækkene.
 • På A-strækningerne må der maksimalt hjemtages 65 laks fordelt i to grupper: 35 stk på 75 cm eller derunder og 30 stk over 75 cm. På B-strækningerne må der maksimalt hjemtages 5 laks uden størrelsesopdeling.
 • Når kvoten i én af de to grupper er opfisket, bliver det meddelt på vidaa.dk. Herefter skal laks som hører til i den opfiskede gruppe genudsættes så skånsomt som muligt.
 • Hver lystfisker må højst hjemtage én laks pr. år.
 • Overtrædelse af denne regel medfører udelukkelse fra fiskeri i Sportsfiskerfor- eningen Vidås fiskevande i resten af den igangværende sæson samt den efter-følgende sæson. Fiskeridirektoratet underrettes.
 • Der højst må være én krog på linen. Krogen må være en enkelt-, dobbelt- eller trekrog. Den skal være uden eller med helt ned- klemte modhager. Dog må der ved fiskeri med naturlig agn eller agn med duftstof anvendes enkeltkrog med modhager i krogstørrelse 12 eller en enkeltkrog der er mindre.
 • Overtrædelse af denne regel medfører udelukkelse fra fiskeri i Sportsfiskerfor- eningen Vidås fiskevande i resten af den igangværende sæson.
 • Alle fangede laks og havørreder SKAL registreres på www.vidaa.dk senest kl. 23:59 samme dag. Fangerens fornavn, efternavn og adresse samt laksens størrelse, køn, fangststed og fangstdato skal oplyses. Denne registrering skal foretages selvom fisken er kontrolvejet ved én af foreningens indvejere. Bestyrelsen for Sportsfiskerforeningen Vidå

FREDNINGSTIDER & MINDSTEMÅL

Fiskeart Fredningstid Mindstemål
LAKS 1. november til og med 15. april 40 cm
HAVØRRED 1. november til og med 15. april 40 cm
BÆKØRRED 1. november til og med 15. april 30 cm
STALLING 15. marts – 15. maj     33 cm 
GEDDE 1. april til og med 30. april 60 cm
ÅL   45 cm
SANDART 1. maj til og med 31. maj 50 cm
ABORRE   20 cm
SNÆBEL TOTALFREDET  

 

Regeln für das Angeln in den Gewässern des Sportsfiskerforeningen Vidå

• Die Angelsaison in den Gewässern des Sportsfiskerforeningen Vidå beginnt am 16. April und endet am 31. Oktober . In der Wiedau (Vidå) von der Lægan Brücke bis zur Brücke über die Wiedau (Vidå) in Rudbøl kann jedoch bis zum 15. November geangelt werden. Im Rudebüller See ist ganzjähriges Angeln erlaubt. Sonderschonzeit: Sønderå von Hovmose Brücke bis Vindtved (16. April – 31. Mai)

• Die Schonzeiten aller Arten müssen eingehalten werden. Wird ein Fisch in seiner Schonzeit gefangen, muss der Fisch so schnell wie möglich wieder ausgesetzt werden.

• Fangbegrenzung: Nur 2 Lachsfische dürfen täglich mitgenommen werden (NB: Die Lachsquote muss eingehalten werden).

• Untermassige Fische sind so schnell und schonend wie möglich freizulassen. • Garnelen und Fischrogen sind als Angelköder nicht erlaubt.

• Köderfische, die nicht im Gewässersystem der Wiedau (Vidå) gefangen wurden, dürfen nicht als Köder benutzt werden.

• Es darf höchstens mit drei Angelruten gleichzeitig geangelt werden. Der Abstand zwischen den äußersten Ruten darf höchstens 10m betragen.

• Reissangeln ist verboten.

• Die Anwendung von Setzangeln ist verboten.

• Schleppangeln mit Motorboot ist nur in der Wiedau (Vidå) westlich der Læganbrücke erlaubt.

• Seien Sie höflich und rücksichtsvoll gegenüber Eignern der Vereinsgewässer.

• Parken Sie nicht in Einfahrten oder so, dass ihrWagen andere belästigt. Die Beschädigung von Nutzpflanzen und Zäunen geschieht unter Verantwortung und Haftung.

• Hunde dürfen nicht an das Angelgewässer mitgenommen werden.

• Die Angelkarte/Mitgliedskarte für Sportsfiskerforeningen Vidå und die staatliche Angellizenz (fiske-tegn) sind persönlich und müssen auf Verlangen jeder Person gezeigt werden, die selber die  betreffenden Papiere vorzeigt. Die Vorzeigepflicht gilt auch gegenüber den Kontrollanten des  Sportsfiskerforeningen Vidå. Man ist verpflichtet den Kontrollanten des Sportsfiskerforeningen Vidå eventuell gefangene Fische zu zeigen.

• Die Angelkarte/Mitgliedskarte für Sportsfiskerforeningen Vidå und die staatliche Angellizenz (fisketegn) müssen bezahlt sein bevor man angeln darf. Die Nichteinhaltung der oben genannten Regeln kann zum Ausschluss vom Angeln in den Gewässern  des Sportsfiskerforeningen Vidå führen.

• Der Fang und die Mitnahme von Lachsen wird durch ein Quotensystem des dänischen Fiskeridirektoratet reguliert. Die Lachsquote ist in zwei Gruppen aufgeteilt: Fische einer Länge bis einschließlich 75 cm und Fische einer Länge über 75 cm.

• Sobald die Quote in einer der zwei Gruppen aufgefischt ist, wird dies auf der website www.vidaa.dk mitgeteilt. Alle gefangenen Lachse, die zu dieser Gruppe gehören, müssen hiernach so schonend wie möglich freigelassen werden. Jeder darf jährlich nur einen Lachs, der in der Wiedau (Vidå) gefangen wurde, mitnehmen.

Die Nichteinhaltung dieser Regel führt zum Ausschluss aus Sportsfiskerforeningen Vidå für den Rest der aktuellen Saison und der nachfolgenden Saison mit einem gleichzeitigen Angelverbot,  geltend für die Gewässer des Vereins.

•Nur ein Haken ist auf der Schnur erlaubt. Es kann ein Einzel-, Doppel- oder Drillinghaken ohne oder mit ganz angeklemmten Widerhaken sein. Von dieser Regel ausgenommen sind Einzelhaken der Größe nr. 12 oder kleiner.

Die Nichteinhaltung dieser Regel führt zum Ausschluss aus Sportsfiskerforeningen Vidå für den Rest der aktuellen Saison mit einem gleichzeitigen Angelverbot, geltend für die Gewässer des Vereins.

• Alle im Gewässersystem der Wiedau (Vidå) gefangenen Lachse und Meerforellen müssen am selben Tag auf der Website www.vidaa.dk registriert werden. Name, Nachname und Wohnort des Anglers sowie Gewicht, Länge und Geschlecht des Fisches, wo und wann der Fisch gefangen wurde bitte angeben. Diese Registrierung muss unter allen Umständen vorgenommen werden.

Der Vorstand des Sportsfiskerforeningen Vida

Skriv et svar